Namn: Lösen: Logga in
 • Välkommen 1Adventistsamfundet i Sverige är ett levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 40 församlingar & grupper. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. 12 maj 2010
 • Välkommen 2Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.12 maj 2010

Adventistsamfundets organisation

Adventistsamfundet hade redan innan grundandet 1863 byggt en starkt tradition av demokrati och biblisk grund för sin organisation. I alla samfundets nivåer tillämpas ett representativt styre, vilket betyder att all auktoritet i samfundet kommer från den enskilde medlemmen. Fyra nivåer i samfundets struktur leder från medlemmen till det världsvida Adventistsamfundets organisation:

 • Församlingen, som består av medlemmarna.
 • Konferensen, som består av församlingarna i en region eller ett land.*
 • Unionen, som vanligtvis består av flera konferenser. Ibland består unionen av församlingar. Unionen utgör ofta ett land eller en större region.
 • Generalkonferensen, som består av alla unioner i världen. Generalkonferensen är i sin tur uppdelad i 13 administrativa divisioner, eller regioner. Europa är t.ex. indelat i tre divisioner.

*I Sverige och några andra länder är organisationsnivåerna tre istället för fyra. Adventistsamfundet i Sverige har valt att organisera sina församlingar direkt i en union istället för i konferenser. På alla dessa nivåer bedrivs verksamheter av olika slag för att bistå församlingarna och medlemmarna i deras tjänst för Gud.

Denna världsvida och sammanhängande organisation har starkt bidragit till att Adventistsamfundet har kunnat arbeta effektivt i områden som ännu inte hört om Jesus Kristus.

Församlingen
I centrum för Adventistsamfundets organisation står församlingen. Vi har dock inte en "kongregationalistisk" syn på församlingen (d.v.s. våra församlingar är inte absolut självständiga, utan måste i vissa frågor förhålla sig till vad samfundet beslutat gemensamt). Vi grundar vår församlingssyn på att de första kristna församlingarna i Nya testamentet tog både teologisk och ekonomisk hänsyn till varandra och till en högsta ledning för alla kristna församlingar som fanns i Jerusalem (se Apg. 15). Församlingen består av döpta medlemmar som vanligtvis varje år väljer en ny församlingsstyrelse och nya ämbetsmän (som t.ex. föreståndare, kassör och sekreterare). Olika församlingars organisation och struktur ser olika ut, beroende på hur församlingen väljer att driva sin verksamhet. För sin egen verksamhet och funktion har församlingen stort självbestämmande, där alla beslut sker i vanlig demokratisk ordning.

Adventistsamfundets svenska union
Adventistsamfundet i Sverige är uppbyggt som en union av församlingar, där vi har en del ansvar och funktioner gemensamt. Adventistsamfundets högsta beslutande församling i Sverige kallas Unionsmötet och samlas vart fjärde år. Ett representativt antal delegater väljs av varje församling för att under Unionsmötet välja samfundets styrelse, ämbetsmän och besluta om inriktningen för verksamheten för de följande fyra åren. Senast ett sådant Unionsmöte hölls, var i juni 2009.
Adventistsamfundets ledning består av en samfundsstyrelse som styr samfundets verksamhet och ekonomi och samfundets ämbetsmän: missionsföreståndare, sekreterare och ekonomichef. Vid sidan av ämbetsmännen finns det avdelningsledare: bl.a. evangelisationsansvarig och ungdomsledare. Adventistsamfundet är arbetsgivare för församlingarnas pastorer.

Adventistsamfundet i världen
Adventistsamfundet i världen samlas till en beslutande generalkonferens vart femte år. Denna konferens är samfundets högsta beslutande organ på jorden. Till generalkonferensen skickar alla unioner i världen sina representanter. Generalkonferensen väljer styrelse, ämbetsmän och inriktning för samfundets verksamhet i världen under de kommande fem åren.

Generalkonferensens beslut handlar ofta om principer och riktlinjer som styr samfundets arbete i hela världen. Det är också generalkonferensen som beslutar om samfundets lära och ordning.

Senaste generalkonferensen hölls i Atlanta, Georgia USA i juni/juli 2010. Nästa generalkonferens hålls juli 2015 i San Antonio, Texas, USA.

Mellan generalkonferenserna leds samfundet av den styrelse och de ämbetsmän som valts. En stor del av denna ledning finns vid Adventistsamfundets huvudkontor i Silver Spring, Maryland, USA. För att effektivt kunna leda och bistå samfundets arbete i olika delar av världen är generalkonferensen indelad i 13 administrativa divisioner. Dessa divisioner verkställer generalkonferensens beslut på regional nivå och har ett visst utrymme att utveckla och tillämpa generalkonferensens riktlinjer för den kultur och de behov som finns inom regionen.

Adventistsamfundets svenska union tillhör den Transeuropeiska divisionen (se kartan nedan).

 

Nyheter
 • Terrorattack i Stockholm fördömsÄnnu en gång har Europa drabbats av en feg terroristattack där oskyldiga människor mejats ner av ett kapat fordon, denna gång i centrala Stockholm. Adventistsamfundets unionskontor ligger bara ett drygt kvarter från den stora gågatan Drottninggatan där den stulna lastbilen körde på och dödade och skadade ett obekräftat antal människor under fredagseftermiddagen den 7 april.fr 7 apr
 • Nytt ledarskap i norska unionenMissionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.fr 24 mar
 • Organisationsdokument publiceradeMed anledning av det kommande Unionsmötet i sommar har Generalkonferensens regelverk "Working Policy" och Församlingshandboken "Church Manual" efterfrågats.ti 21 mar
 • Är du den vi söker?Ekebyholmsskolan söker ny medarbetare på internatet, en husförälder på 50 %.fr 17 mar
 • Adventistsamfundet uppmärksammas om högskoleprovetI Sveriges Radios nyhetssändningar under torsdagen har förändringarna kring hur högskoleprovet ges uppmärksammat att Adventistsamfundet är en orsak till förändringen.to 9 mar
Kalender
 • Tionde och gåvor
  151378-7 pg
  269-9973 bg

  Adventist Media (böcker)
  639784-8 pg

  ADRA (hjälpaktion och katastroffond)
  900721-2 pg
  900-7212 bg
 • Kontakt
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Box 536 - 101 30 STOCKHOLM
  Tel 08-545 29 770
  E-post
  Kontakta webbmaster
  Copyright © 2010 Sjundedags Adventistsamfundet
 • Tipsa en vän
  Bookmark and Share