Namn: Lösen: Logga in
 • Välkommen 1Adventistsamfundet i Sverige är ett levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 40 församlingar & grupper. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. 12 maj 2010
 • Välkommen 2Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.12 maj 2010

Vilka är adventisterna?

Här finner du en kortfattade beskrivning av vilka vi adventister är och vad vi tror. Vill du ha en mer ingående förklaring av vår tro finns det under menyn Tro & lära.

Vi tror på Gud och hans nåd

Som adventister tror vi att Gud är Skaparen, kärlekens och livets källa. Gud är alltför stor för att kunna förklaras helt, men är uppenbarad för oss människor genom Sonen, Jesus Kristus, som är både sann Gud och sann människa. Gud önskar en relation med oss människor som bygger på tro och tillit. Jesus ger oss anledning att tro eftersom han visar oss hur kärleksfull och nåderik Gud är. I Bibeln har Gud sedan skapelsen uppenbarat sig som en enhet av tre eviga personer: Fader, Son och helig Ande. Eftersom Gud inte är människa (varken man eller kvinna) har han uppenbarat sig som Fader, Son och Ande för att ge oss människor någon uppfattning om vem och hurdan han är. Gud är värd vår tillbedjan därför att han har skapat oss och räddat oss.

Vi tror på Bibeln

Bibeln vittnar om vem Gud är och vad han vill med oss människor. Bibeln innehåller inte bara ord från Gud - Bibeln är Guds Ord. Bibeln skrevs av människor som inspirerades av Guds heliga Ande. Med människors ord vittnade de om hur Gud handlat i historien och i deras liv - visserligen präglade av sin tid och kultur, men fortfarande mänskligt nära. I Bibeln finns allt det vi behöver veta för att kunna tro och bli räddade till evigt liv. Bibeln beskriver Guds karaktär och vilja för oss människor på alla sina sidor, kanske tydligast och mest begripligt i evangelierna där Gud träder fram som människa, som en av oss. För oss adventister är både Gamla och Nya testamentet viktiga, den ena delen kan inte förstås utan den andra.

Vi förkunnar evangelium

I hjärtat av det vi tror som adventister finns evangelium, Guds goda nyheter om räddning. Därför att Gud älskar oss, sände han sin Son Jesus för att födas och leva som människa. Här förkunnade han budskapet om frihet och helade människorna både fysiskt och andligt, han led och dog och uppstod sedan från de döda på sin Faders befallning. Jesus återvände sedan till himlen för att förbereda en plats för dem som tar emot Guds nåd och räddning genom tro på honom.

Synd, lidande och död är den verklighet som vi människor känner. Men på grund av Jesus syndfria liv, hans död i människans ställe och uppståndelse från de döda, får vi den verklighet som Gud vill ge oss som gåva: förlåtelse, upprättelse och evigt liv tillsammans med honom. Det är goda nyheter för den som tror. Vi kan aldrig förtjäna räddningen genom goda gärningar eller genom att lyda Gud. Att lyda Gud och tjäna honom är en del av vår tillbedjan och endast ett svar på all den nåd och kärlek Gud ger oss.

Vi tror på dopet och pånyttfödelsen

Adventister tror på Bibelns dop genom nedsänkning i vatten. Dopet är en bild på rening från synd och den nya födelsen in i Guds familj. Av tro är vi räddade och vi visar denna tro genom att låta oss döpas i vatten. För att födas på nytt behöver människan upptäcka sin medfödda identitet som syndare inför Gud, ta emot Guds kärlek, nåd och förlåtelse genom Jesus Kristus och välja att tillhöra och följa honom. Därför döper vi inte små barn som ännu inte haft den erfarenheten. Vi litar på att himmelriket ändå tillhör barnen och vi välsignar dem precis som Jesus gjorde.

Dopet är en "begravning" av det gamla livet och en "uppståndelse" till ett nytt liv tillsammans med och i Kristus. I dopet visar vi att vi önskar ha del av Jesus död och uppståndelse. När man föds på nytt får livet en ny inriktning. Till vår hjälp bor den helige Ande i oss och ger oss kraft och längtan att leva efter Guds plan och vilja. Dopet inviger oss också till tjänst i Guds rike som präster med uppdrag ge människor kunskap om Guds längtan efter försoning. Till vår hjälp har vi Andens gåvor.

Vi tror att Gud skapar

Bibelns skapelseberättelse lär oss om människans ursprung, sammanhang och mål. Vi tror att Gud skapade världen från ingenting på sex dagar och fullbordade den på den sjunde dagen. Gud skapade med sitt Ord - som senare kom att kallas Jesus - och med sin Ande, som stormade fram över jorden och gav alltsammans liv. Med sina händer formade Gud människan till sin avbild, till att njuta av, vårda och ta ansvar för en ny och fulländad värld. I skapelsen finns Guds ursprungliga mål och avsikt för oss människor. Samma mål och avsikt som Gud vill återupprätta i den nya skapelsen i Jesus Kristus och i löftet om nya himlar och en ny jord.

Skapelseberättelsen förklarar att människans verklighet idag är ett resultat av att vi föds in i en bruten relation till Gud och ett uppror mot hans vilja. Människan, oberoende av Gud och sig själv nog, gräver sig allt djupare i skuld, rädsla, lidande och slutligen död. Långt ifrån Guds ursprungliga plan. Skapelseberättelsen avslutas med att människan får det första löftet om en bättre framtid. Skaparen lovar omskapa oss till nya och hela människor i tron på Jesus, Messias. Skaparen kommer att väcka de döda till liv på den yttersta dagen och skapa en ny värld, utan död, lidande och sorg.

Vi längtar efter sabbat och vila

Under sex dagar skapade Gud livets alla beståndsdelar, men den sjunde dagen - som kallas vilodag och sabbat - fullbordas skapelsen med ett sammanhang och en mening, nämligen gemenskap med Gud. Den sjunde dagen i den bibliska veckan - lördagen - bestämde Gud till vilodag och festdag. Innan synden kom in i världen och innan Gud utvalde Israels folk till sina representanter på jorden, var tanken med sabbaten att den i alla tider ska påminna människan om Skaparen och hans kärleksfulla plan.

Sabbaten påminner oss om den frid och vila som Gud vill att vi ska ha tillsammans med honom och som han ger oss i Jesus Kristus. Vilodagen visar att Gud välsignar och hans löften uppfylls när vi vilar i honom och inte litar på våra egna prestationer. Sabbaten lägger inte människans värde i det hon klarar av och orkar med, utan i vem hon är - Guds egen avbild. Adventister tillber och söker Gud den dag då han särskilt inbjuder oss till vila och gemenskap. Vi vill fira sabbat som Jesus gjorde när han levde på jorden och kärleksfullt utföra Guds vilja istället för vår egen, osjälviskt möta andras behov istället för att arbeta för våra egna.

Vi väntar på Jesu återkomst

Vi adventister väntar på att Jesus snart ska komma tillbaka som profeterna sagt och som han själv har lovat. När Jesus kommer tillbaka tas denna världens ondska på bar gärning och stoppas. Ingen kommer att missa Jesus återkomst eftersom den kommer att bli både synlig och hörbar för alla som lever på jorden. De som dött i tro på Jesus väcks upp till evigt liv och tas tillsammans med de levande upp för att möta Jesus i rymden. Under tusen år kommer jorden att ligga öde och tom med Satan som sin ende levande fånge. Under tiden kommer de som fått evigt liv att tillsammans med Jesus i himlen avsluta domen över de orättfärdiga. Sedan kommer jorden och alla som allierat sig mot Gud att förintas för tid och evighet. Gud har därefter lovat att skapa en ny jord och själv bo bland människorna. Jesu återkomst förverkligar alla de löften och det hopp som vi får i Bibeln. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka, men vi väntar och lever våra liv i tro och förberedelse för den dagen.

Vi tror på liv efter döden

Vi adventister följer Jesu exempel när vi beskriver döden som en sömn som endast Gud kan väcka oss ur. De som somnat in i döden i tro på Gud uppstår till evigt liv när Jesus återvänder och kan då se fram emot en underbar och evig framtid i gemenskap med Gud. I dödens sömn finns ingen tid och inget medvetande, inga bekymmer men inte heller någon glädje. Vi tror på ett brinnande helvete - men inte ett evigt brinnande helvete - som efter Guds dom ska utrota och förinta synden, ondskan och döden för all framtid. Gud är god och rättvis även när han måste verkställa domen över dem som inte valt livet. Gud finner inget nöje i att i evighet plåga och pina människor som levt i uppror mot honom under en människas korta levnad. Istället gläds Gud när människor vänder om och tror på hans nåd och kärlek. Människans odödlighet ligger i Jesus händer, endast Gud äger odödlighet i sig själv. Det eviga livet är en gåva, inte en självklar mänsklig egenskap.

Vi vill använda alla goda medel för att evangelisera

Som adventisterna vill vi förmedla hopp genom att lyfta fram den livskvalitet som är fullständig i Jesus. Kommunikation är en levande del av tron. Effektiv kommunikation av evangelium sker bäst på det personliga planet och i relationer. Men vi vill utnyttja alla goda kommunikationsmedel för att sprida Guds goda nyheter och öka kontakten mellan de troende. Därför driver vi ett omfattande arbete med t.ex. satellit-TV, radio, tidningar och Internet. Adventistsamfundet i Sverige var ett av de första kristna samfunden på Internet, med bl.a. Cyberp@storn.

Vi vill hjälpa människor till bättre liv

Genom Adventist Development and Relief Agency (ADRA International och ADRA Sverige) och andra organisationer ger Adventistsamfundet praktisk hjälp till utveckling, omsorg om fattiga och utstötta i många av världens länder, utan hänsyn till ras, religion eller nationalitet. Vi arbetar efter principen "hjälp till självhjälp". I alla länder där samfundet arbetar driver vi också lägerverksamhet för barn och ungdomar, samhällstjänstinsatser, familjerådgivning och olika program som hjälper dem som önskar komma ifrån drog-, tobaks- och alkoholmissbruk.

Adventistsamfundet driver ett av världens största privata utbildningssystem, med tusentals universitet , gymnasie- och grundskolor. Här i Sverige driver Adventistsamfundet Ekebyholmsskolan, utanför Rimbo. Genom ett världsvitt nätverk av skolor vill vi förbättra människors förutsättningar till självförsörjning och utveckling genom akademisk utbildning och yrkesutbildning. På så sätt kan tjänandet spridas vidare.

Vi vill leva hälsosamt och sunt

När Jesus predikade budskapet om Guds rike visade han stor omsorg om människors fysiska hälsa. Bibeln säger att vår kropp är "Andens tempel" och att vi ska förvalta alla Guds gåvor, också vår hälsa. Därför vill adventister leva en sund och hälsosam livsstil. Adventister driver hundratals sjukhus och vårdcentraler i många världens länder. Det mest kända adventistsjukhuset är kanske Loma Linda Medical Center i Kalifornien. I Sverige har adventister under 1900-talet verkat för bättre hälsa bl.a. genom tidigare samfundsägda hälsohem och i privata läkar- och sjukgymnastikmottagningar.

I en sund livsstil ingår att vi avstår från alkohol, tobak och narkotika och istället njuter av frisk luft, rent vatten och allt annat gott som Gud välsignat oss människor med. Många adventister är vegetarianer eftersom Bibeln förespråkar en sådan kost. Adventisten Kelloggs majsflingor var bara början av vårt arbete för att ge människor bättre kostvanor och sundare alternativ.

Läs mer om en hälsosam helhetssyn på människan här.

Nyheter
 • Terrorattack i Stockholm fördömsÄnnu en gång har Europa drabbats av en feg terroristattack där oskyldiga människor mejats ner av ett kapat fordon, denna gång i centrala Stockholm. Adventistsamfundets unionskontor ligger bara ett drygt kvarter från den stora gågatan Drottninggatan där den stulna lastbilen körde på och dödade och skadade ett obekräftat antal människor under fredagseftermiddagen den 7 april.fr 7 apr
 • Nytt ledarskap i norska unionenMissionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.fr 24 mar
 • Organisationsdokument publiceradeMed anledning av det kommande Unionsmötet i sommar har Generalkonferensens regelverk "Working Policy" och Församlingshandboken "Church Manual" efterfrågats.ti 21 mar
 • Är du den vi söker?Ekebyholmsskolan söker ny medarbetare på internatet, en husförälder på 50 %.fr 17 mar
 • Adventistsamfundet uppmärksammas om högskoleprovetI Sveriges Radios nyhetssändningar under torsdagen har förändringarna kring hur högskoleprovet ges uppmärksammat att Adventistsamfundet är en orsak till förändringen.to 9 mar
Kalender
 • Tionde och gåvor
  151378-7 pg
  269-9973 bg

  Adventist Media (böcker)
  639784-8 pg

  ADRA (hjälpaktion och katastroffond)
  900721-2 pg
  900-7212 bg
 • Kontakt
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Box 536 - 101 30 STOCKHOLM
  Tel 08-545 29 770
  E-post
  Kontakta webbmaster
  Copyright © 2010 Sjundedags Adventistsamfundet
 • Tipsa en vän
  Bookmark and Share