Namn: Lösen: Logga in
 • Välkommen 1Adventistsamfundet i Sverige är ett levande kristet trossamfund med ca 2.800 döpta medlemmar i 40 församlingar & grupper. Du kanske känner igen oss som Adventkyrkan, som våra församlingar ofta heter. 12 maj 2010
 • Välkommen 2Adventisterna i Sverige är en del av ett världsvitt samfund, Seventh-day Adventist Church, med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Vi hoppas att du ska lära känna oss bättre med ditt besök på vår hemsida.12 maj 2010

Tionde och gåvor

Ett viktigt och konkret sätt att tillbe Gud är att ge av våra ekonomiska resurser och gåvor till Guds verk på jorden. När vi ger Gud gåvor visar vi att vi ser Gud som källan till allt vi är och har. Gud ger oss hälsa, krafter och förmågor att försörja oss och vi erkänner det genom att ge tillbaka något av resultatet till honom.

Tionde och gåvor är frivilliga gåvor, Adventistsamfundet tar inte upp någon medlemsavgift.

Tionden

I Bibeln tycks det vara en mycket gammal tanke att en tiondel av alla våra inkomster ger vi tillbaka till Skaparen som ett tack och erkännande av hans nåd och generositet till oss. Redan Abraham gav tionde till prästen Melkisedek (1 Mos. 14:18-20; se också Heb. 7:4-10). Abrahams barnbarn Jakob lovade att ge Herren tionde därför att han litade på att Gud skulle ta hand om honom och ge honom allt han behövde under sin flykt från Esau: "Och av allt du låter mig få skall jag ge dig tionde" (1 Mos. 28:20-22).

Men hur ger man Gud gåvor i form av pengar och tillgångar? Vi kan ge till Gud på två sätt. Vi kan ge till  församlingen som är Guds närvaro på jorden, Kristus kropp. Vi kan också ge till de som är fattiga och inte har något, eftersom Jesus sa: "Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig" (Matt. 25:40).

Församlingens uppgift är att göra Jesus känd och älskad och att sprida hans budskap om nåd och förlåtelse till alla folk. Tillsammans i församlingen kan vi också hjälpa dem som har det svårt, socialt, ekonomiskt och andligt. Vi ger Gud våra tionden och gåvor när vi investerar dessa i församlingens arbete. Detta förstod redan Abraham, men det är först när Gud kallar Israels folk ut ur Egypten som tiondets relation till församlingens uppdrag blir tydlig.

Tiondet i Israel

Herren organiserade ett prästerskap och en tempelgudstjänst medan israeliterna vandrar mot det förlovade landet i Palestina. Alla stammar och familjer i Israel fick löfte om ett område i landet, men prästerna fick inget landområde att försörja sig på. Prästerna skulle inte vara upptagna av jordbruk och handel - deras uppgift var att vara präster, undervisa folket om Guds vilja och nåd och förmedla förlåtelse i tempelgudstjänsten. Därför fick Guds folk i uppgift att genom sina tionden och gåvor försörja prästernas familjer och driften av templet. I texten nedan talas det om leviterna. Leviterna var den stam som Gud utsåg till att tjäna Gud i templet, och de som arbetade som präster kom från Arons familj som var av Levis stam.

"Åt leviterna ger jag som egendom allt tionde från Israel som ersättning för det arbete de utför, deras arbete vid uppenbarelsetältet" (4 Mos. 18:21).

Folket skulle ge sitt tionde till leviterna och leviterna skulle i sin tur ge en tiondel av det de fick ta emot av tiondet till prästerna och templet. På så sätt försörjdes Guds tjänare och gudstjänsten i templet kunde fortsätta vara ett vittne om Guds nåd och kärlek.

Det hände att Guds folk glömde bort varifrån de kom, vem som var deras Gud och beskyddare. Då slutade de ge tionde. I Mal. 3:10 vädjar Gud till dem att vända tillbaka. Deras tiondegåvor tycks spela en avgörande roll. Inte bara för Guds verksamhet, utan också för varje individ som tvekar inför att ge sitt tionde:

"Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er."

Jesus och tiondet

När Jesus möter sina meningsmotståndare fariséerna beklagar han sig ibland över hur nogranna de är med att ge tionde av mynta, dill och kummin, medan de glömmer bort att behandla människor omkring dem med rättvisa, barmhärtighet och trohet. En del har tolkat det som att Jesus inte tyckte att tionde var så viktigt, men Jesus menade tvärtom: "Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra" (Matt. 23:23, se också Luk. 11:42).

Tionde i Adventistsamfundet

Alltsedan Adventistsamfundet grundades har tiondegivande varit en del av samfundets sätt att fungera. Adventistsamfundets pastorer får sin försörjning från tiondegåvorna, samfundets verksamhet med att sprida evangelium finansieras av tiondemedel över hela världen.

Samfundet har tydliga regler kring hur tiondegåvor får och inte får användas, vi ser tiondemedlen som någonting heligt.

Tionden kan man lämna varje sabbat under gudstjänstens kollekt (i ett särskilt kuvert) men även betala in till församlingens eller Adventistsamfundet direkt via PlusGiro 15 13 78 - 7 eller Bankgiro 269 - 9973.

Under året avsätts 4 % av alla tiondegåvor till Evangelisationsfonden. Där kan församlingarna ansöka om bidrag för särskilda evangelisationsprojekt som man planerar för under året.

Övriga gåvor till församling och biståndsverksamhet

Utöver tiondegåvor ger många adventister frikostigt till sin lokala församlings verksamhet i gudstjänstens kollekter eller via sin internetbank. En del har som sin personliga regel att ge ett "andra tionde" till församlingen där man är medlem, andra ger en mindre procent av sin månadsinkomst eller ett fast belopp varje sabbat.

Rikskollekter

Ungefär en gång i månaden tas en s.k. Rikskollekt upp i alla församlingar för att sätta fokus på ett särskilt arbete eller projekt. Det kan vara evangelisation i Sverige, Ekebyholmsskolan eller Katastroffonden. Du finner information om Rikskollekterna i Kalendern.

Sabbatsskolgåvor/missionskollekter

Under församlingarnas bibeltimmar tas en missionskollekt upp som går direkt till olika missionsprojekt i världen. En del av dessa kollekter når ut till projekten via ADRA Sveriges arbete i världen med att bygga upp skolor, sjukhus och utvecklingsprojekt.

Den 13:e sabbaten i varje kvartal tas dessutom en särskild gåva upp i alla världens adventistförsamlingar för ett utvalt projekt någonstans i världen.

ADRA Sverige

ADRA är Adventistsamfundets utvecklings- och biståndsorganisation som finns på plats i världens alla fattiga länder. ADRA Sverige är ett kontor i ADRA:s internationella nätverk som förmedlar både statliga biståndspengar från Sida och Svenska Missionsrådet, liksom privata gåvor, till kontrollerade och godkända projekt i utvecklingsländer.

Nyheter
 • Terrorattack i Stockholm fördömsÄnnu en gång har Europa drabbats av en feg terroristattack där oskyldiga människor mejats ner av ett kapat fordon, denna gång i centrala Stockholm. Adventistsamfundets unionskontor ligger bara ett drygt kvarter från den stora gågatan Drottninggatan där den stulna lastbilen körde på och dödade och skadade ett obekräftat antal människor under fredagseftermiddagen den 7 april.fr 7 apr
 • Nytt ledarskap i norska unionenMissionsföreståndaren Reidar J. Kvinge i Adventistsamfundet i Norge meddelade den 15 mars att han önskar avgå. "Det är på grund av en allt starkare längtan efter att få vara engagerad i direkt själavinnande arbete som jag beslutat att stiga tillbaka som unionsledare", förklarade Reidar sitt beslut.fr 24 mar
 • Organisationsdokument publiceradeMed anledning av det kommande Unionsmötet i sommar har Generalkonferensens regelverk "Working Policy" och Församlingshandboken "Church Manual" efterfrågats.ti 21 mar
 • Är du den vi söker?Ekebyholmsskolan söker ny medarbetare på internatet, en husförälder på 50 %.fr 17 mar
 • Adventistsamfundet uppmärksammas om högskoleprovetI Sveriges Radios nyhetssändningar under torsdagen har förändringarna kring hur högskoleprovet ges uppmärksammat att Adventistsamfundet är en orsak till förändringen.to 9 mar
Kalender
 • Tionde och gåvor
  151378-7 pg
  269-9973 bg

  Adventist Media (böcker)
  639784-8 pg

  ADRA (hjälpaktion och katastroffond)
  900721-2 pg
  900-7212 bg
 • Kontakt
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Box 536 - 101 30 STOCKHOLM
  Tel 08-545 29 770
  E-post
  Kontakta webbmaster
  Copyright © 2010 Sjundedags Adventistsamfundet
 • Tipsa en vän
  Bookmark and Share